Võlaõigusseadus II

Ava otsing
  1. EESSÕNA 2. VÄLJAANDELE
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. LÜHENDID
  4. 2. osa. VÕÕRANDAMISLEPINGUD
   1. 11. peatükk. MÜÜGILEPING
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 208. Müügilepingu mõiste
     2. § 209. Asja üleandmise kohustus
     3. § 210. Müüja täiendavad kohustused asja vedamise puhul
     4. § 211. Dokumentide üleandmine
     5. § 212. Müüja teatamiskohustus
     6. § 213. Ostuhinna tasumise kohustus
     7. § 214. Ostuhinna tasumise kohustus asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekul ostjale
     8. § 215. Lepingu sõlmimise ja täitmise kulud
     9. § 216. Asjaga seotud kasu, kulud ja koormised
     10. Sissejuhatus §-de 217–228 juurde
     11. § 217. Asja vastavus lepingutingimustele
     12. § 218. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul
     13. § 219. Asja ülevaatamise kohustus
     14. § 220. Asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamine
     15. § 221. Asja lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise erisused
     16. § 222. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina
     17. § 223. Müüjapoolne müügilepingu oluline rikkumine
     18. § 224. Ostuhinna alandamise piirangud
     19. § 225. Kahju hüvitamise erisused
     20. § 226. Müüja vastutuse erisused müügi puhul näidise, kirjelduse või mudeli järgi
     21. § 227. Müüdud asja lepingutingimustele mittevastavusest tulenevate nõuete aegumise algus
     22. § 228. Tootja, varasema müüja või muu vahendaja vastutus müüja ees
     23. § 229. Ostja kohustus asi valdusse võtta ja säilitada
     24. § 230. Müügigarantii
     25. § 231. Müügigarantii erisused tarbijalemüügi puhul
     26. § 232. Teenindus tarbijalemüügi puhul
     27. § 233. Omandireservatsioon
     28. § 234. Energiamüügilepingu pikenemine ja lõppemine
     29. § 235. Proovimüük
     30. § 236. Sätete rikkumise keelamine
     31. § 237. Sätete kohustuslikkus tarbijalemüügi puhul
    2. 2. jagu. Tagasiostuõigusega müük
     1. § 238. Tagasiostuõigusega müük
     2. § 239. Tagasiostuõiguse teostamise tähtaeg
     3. § 240. Ostja vastutus
     4. § 241. Kulutuste hüvitamine
     5. § 242. Tagasiost asja tagasiostuaegse väärtusega
     6. § 243. Mitu tagasiostuks õigustatud isikut
    3. 3. jagu. Ostueesõigusega müük
     1. § 244. Ostueesõiguse mõiste ja teostamine
     2. § 245. Tühine tingimus
     3. § 246. Kõrvalkohustused
     4. § 247. Ostueesõiguse teostamine mitmele asjale
     5. § 248. Ostuhinna ajatamine
     6. § 249. Müügist teatamine ostueesõigust omavale isikule
     7. § 250. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg
     8. § 251. Ostueesõiguse teostamise piirangud
     9. § 252. Ostueesõiguse teostamine mitme isiku poolt
     10. § 253. Ostueesõiguse üleandmatus
   2. 12. peatükk. VAHETUSLEPING
    1. § 254. Vahetuslepingu mõiste
    2. § 255. Vahetatavate esemete hind
   3. 13. peatükk. FAKTOORINGULEPING
    1. § 256. Faktooringulepingu mõiste
    2. § 257. Nõude loovutamisest teatamine
    3. § 258. Lepingu rikkumine
   4. 14. peatükk. KINKELEPING
    1. § 259. Kinkelepingu mõiste
    2. § 260. Kinkeleping sündimata lapse kasuks
    3. § 261. Kinkelepingu vorm
    4. § 262. Kinge surma puhuks
    5. § 263. Kinkija üleandmiskohustus
    6. § 264. Kinkija vastutus lepingu rikkumise eest
    7. § 265. Koormised ja kohustused kingisaajale
    8. § 266. Kinkelepingu lõppemise erisused
    9. § 267. Kinkelepingust taganemine enne selle täitmist
    10. § 268. Kinkelepingust taganemine pärast täitmist
    11. § 269. Kahju hüvitamise piirang
    12. § 270. Taganemise piirangud
  5. 3. osa. Kasutuslepingud
   1. 15. peatükk. ÜÜRILEPING
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 271. Üürilepingu mõiste
     2. § 272. Sätete kohaldamine elu- ja äriruumide üürimisel
     3. § 273. Eluruumi üürilepinguga seotud kokkuleppe tühisus
     4. § 274. Eluruumi üürilepingu vormi mõju lepingu tähtajale
     5. § 275. Sätete kohustuslikkus
    2. 2. jagu. Lepingupoolte õigused ja kohustused
     1. § 276. Lepingupoolte üldised kohustused
     2. § 277. Üüritud asja mitteõigeaegne üleandmine ja lepingutingimustele mittevastava asja üleandmine
     3. § 278. Üüritud asjal tekkiv puudus ja asja kasutamise takistus
     4. § 279. Puuduse või takistuse kõrvaldamine
     5. § 280. Pisipuuduse kõrvaldamine
     6. § 281. Üürniku õiguste piiramise lubamatus
     7. § 282. Üürniku teatamiskohustus
     8. § 283. Üürniku talumiskohustus
     9. § 284. Üürileandja poolt asjale tehtavad parendused ja muudatused
     10. § 285. Üürniku poolt asjale tehtavad parendused ja muudatused
     11. § 286. Kulutuste hüvitamine üürnikule
     12. § 287. Leppetrahvi kokkuleppe keeld eluruumi üürimisel
     13. § 288. Asja allkasutusse andmine
     14. § 289. Eluruumi üürniku perekonnaliikmete majutamine
     15. § 290. Üürilepingu üleandmine
     16. § 291. Üürilepingu üleminek üüritud kinnisasja omaniku vahetumisel
    3. 3. jagu. Üür ja kõrvalkulud
     1. § 292. Kõrvalkulud
     2. § 293. Maksud ja koormised
     3. § 294. Maksetähtpäev
     4. § 295. Eelmise üüri avaldamise kohustus
     5. § 296. Üüri maksmisest keeldumine ja üüri alandamine
     6. § 297. Tasaarvestusest ja täitmisest keeldumisest teatamine
     7. § 298. Üüri hoiustamine
     8. § 299. Üüri tõstmine tähtajatu üürilepingu puhul
     9. § 300. Eluruumi üüri perioodilise suurenemise kokkulepe
     10. § 301. Eluruumi üüri ülemäärane suurus
     11. § 302. Eluruumi üüri suuruse vaidlustamine lepingu kehtivuse ajal
     12. § 303. Eluruumi üüri tõstmise või suurenemise vaidlustamine
     13. § 304. Üürinõue üüritud asja omaniku vahetumisel
    4. 4. jagu. Üürileandja tagatised
     1. § 305. Üürileandja pandiõigus
     2. § 306. Pandiõiguse lõppemine
     3. § 307. Pandiõiguse teostamine
     4. § 308. Tagatisraha
    5. 5. jagu. Üürilepingu kestus ja lõppemine
     1. § 309. Üürilepingu kestus
     2. § 310. Tähtajalise üürilepingu pikenemine
     3. § 311. Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine
     4. § 312. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise tähtajad
     5. § 313. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine
     6. § 314. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine, kui üürnik ei saa üüritud asja kasutada
     7. § 315. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine asja lepinguvastase kasutamise puhul
     8. § 316. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine tasumisega viivitamise tõttu
     9. § 317. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine eluruumi terviseohtlikkuse tõttu
     10. § 318. Pikaajalise üürilepingu ülesütlemine
     11. § 319. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine üürniku pankroti korral
     12. § 320. Üürilepingu kehtivus lepingupoole surma puhul
     13. § 321. Eluruumi üürilepingusse astumine üürniku surma puhul
     14. § 322. Vallasasja tähtajalise üürilepingu erakorraline ülesütlemine
     15. § 323. Üürilepingu ülesütlemine üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekul
     16. § 324. Märge kinnistusraamatus
     17. § 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm
     18. § 326. Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja üürilepingu pikendamine
     19. § 327. Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vastuolu hea usu põhimõttega
     20. § 328. Eluruumi üürilepingu pikendamise piirangud
     21. § 329. Ülesütlemise vaidlustamise ja lepingu pikendamise kord
     22. § 330. Lepingutingimuste muutmine eluruumi üürilepingu pikendamise korral
     23. § 331. Ülesütlemine eluruumi üürilepingu pikendamise korral
     24. § 332. Allüürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja lepingu pikendamine
     25. § 333. Sätete kohaldamine tööandja eluruumi üürilepingule
     26. 6. jagu. Üüritud asja tagastamine lepingu lõppemisel ja nõuete aegumine
     27. § 334. Üüritud asja tagastamine
     28. § 335. Üüritud asja tagastamisega viivitamisest tulenevad nõuded
     29. § 336. Asja ülevaatamine ja üürnikule puudustest teatamine
     30. § 337. Ettemakstud üüri ja kõrvalkulude tagastamine
     31. § 338. Nõuete aegumine
   2. 16. peatükk. RENDILEPING
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 339. Rendilepingu mõiste
     2. § 340. Põllumajanduslik rendileping
     3. § 341. Üürilepingu sätete kohaldamine rendilepingu puhul
    2. 2. jagu. Lepingupoolte õigused ja kohustused
     1. § 342. Renditud kinnisasja kirjeldus
     2. § 343. Rendileandja kontrolliõigus
     3. § 344. Sihtotstarbele vastava majandamise kohustus
     4. § 345. Puuduste kõrvaldamine
     5. § 346. Päraldistega kinnisasja rentimine
     6. § 347. Renditud loomade hooldamine
     7. § 348. Põllumajandusliku kinnisasja või ettevõtte rendileandja tehtud muudatused ja parendused
     8. § 349. Majandamisviisi muutmine
     9. § 350. Põllumajandusliku rendilepingu tingimuste muutmine
     10. § 351. Põllumajandusliku kinnisasja või ettevõtte rendileandja pandiõigus
    3. 3. jagu. Rendilepingu kestus ja lõppemine
    4. § 352. Põllumajandusliku rendilepingu pikenemine
    5. § 353. Tähtajatu rendilepingu korraline ülesütlemine
    6. § 354. Ülesütlemise vorm
    7. § 355. Ülesütlemine põllumajandusliku kinnisasja rentniku töövõimetuse puhul
    8. § 356. Rentniku surm põllumajandusliku rendilepingu puhul
    9. § 357. Põllumajandusliku rendilepingu pikendamine rentniku nõudmisel
    10. § 358. Rendilepingu eseme tagastamine
    11. § 359. Kulutuste hüvitamine rentnikule
    12. § 360. Põllumajandusliku kinnisasja viljad
   3. 17. peatükk. LIISINGULEPING
    1. § 361. Liisingulepingu mõiste
    2. § 362. Liisinguandja kohustused
    3. § 363. Liisinguvõtja kohustused
    4. § 364. Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
    5. § 365. Müüja vastutus
    6. § 366. Ülesütlemine liisingueseme puuduste või hävimise korral
    7. § 367. Ülesütlemise tagajärjed
   4. 18. peatükk. LITSENTSILEPING
    1. § 368. Litsentsilepingu mõiste
    2. § 369. Kasutusõiguse kehtivuse eeldused
    3. § 370. Liht- ja ainulitsentsileping
    4. § 371. Litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üleandmine
    5. § 372. Teabe üleandmine
    6. § 373. Õiguste kaitse
    7. § 374. Tähtajatu lepingu ülesütlemine
   5. 19. peatükk. FRANTSIISILEPING
    1. § 375. Frantsiisilepingu mõiste
    2. § 376. Frantsiisiandja kohustused
    3. § 377. Frantsiisivõtja kohustused
    4. § 378. Frantsiisiandja kontrolliõigus
   6. 20. peatükk. EHITISE AJUTISE KASUTAMISE LEPING, PIKAAJALISE PUHKUSETOOTE LEPING, VAHENDUSLEPING JA VAHETUSSÜSTEEMI LEPING
    1. § 379. Ehitise ajutise kasutamise lepingu mõiste
    2. § 3791. Pikaajalise puhkusetoote lepingu mõiste
    3. § 3792. Vahenduslepingu ja vahetussüsteemilepingu mõiste
    4. § 380. Lepingueelne teave ja reklaam
    5. § 381. Nõuded lepingule
    6. § 382. Lepingueelse teabe ja lepingu keel
    7. § 383. Tarbija taganemisõigus
    8. § 384. Taganemise mõju tarbijakrediidilepingule
    9. § 3841. Taganemise mõju seotud lepingule
    10. § 385. Ettemaksu nõudmise ja vastuvõtmise keeld
    11. § 3851. Pikaajalise puhkusetoote lepingu erisused
    12. § 386. Sätete kohaldamine
    13. § 387. Sätete rikkumise keelamine
    14. § 388. Sätete kohustuslikkus
   7. 21. peatükk. TASUTA KASUTAMISE LEPING
    1. § 389. Tasuta kasutamise lepingu mõiste
    2. § 390. Kasutusse andja vastutus
    3. § 391. Eseme säilitamise kulud
    4. § 392. Eseme kasutamine
    5. § 393. Tagastamiskohustus
    6. § 394. Lepingu erakorraline ülesütlemine kasutusse andja poolt
    7. § 395. Nõuete aegumine
   8. 22. peatükk. LAENULEPING JA KREDIIDILEPINGUD
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 396. Laenulepingu mõiste
     2. § 397. Laenuintress
     3. § 398. Tähtajatu laenulepingu korraline ülesütlemine
     4. § 399. Laenulepingu erakorraline ülesütlemine laenuandja poolt
     5. § 400. Fikseerimata intressimääraga laenulepingu erakorraline ülesütlemine laenusaaja poolt
     6. § 401. Krediidileping
     7. § 4011. Krediidivahendusleping
     8. § 4012. Krediidilepinguga koos sõlmitava kindlustuslepingu sõlmimise vabadus
    2. 2. jagu. Tarbijakrediidileping ja sellega seotud lepingud
     1. § 402. Tarbijakrediidilepingu ja elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu mõiste
     2. § 403. Sätete kohaldamine
     3. § 4031. Lepingueelne teave
     4. § 4032. [Kehtetu – 23.02.2016]
     5. § 4033. Lepingueelne teave elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral
     6. § 4034. Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine
     7. § 4035. Tarbijale selgituste andmine
     8. § 404. Tarbija avaldus lepingu sõlmimiseks
     9. § 4041. Teave intressimäära kohta
     10. § 405. Lepingud asja omandamise või teenuse osutamise finantseerimiseks
     11. § 406. Krediidi kulukuse määr
     12. § 4061. Täiendavad eeldused krediidi kulukuse määra arvutamisel
     13. § 4062. Krediidi kulukuse määra ülempiir
     14. § 407. Arvelduskrediidileping
     15. § 408. Lepinguvormi järgimata jätmise tagajärjed
     16. § 409. Tarbija taganemisõigus
     17. § 410. Väljaspool äriruume sõlmitava lepinguna ja sidevahendi abil sõlmitud lepinguna tarbijakrediidileping
     18. § 411. Tarbija õigus ennetähtaegsele tagasimaksmisele
     19. § 412. Tarbijakrediidilepingust tulenevate krediidiandja nõuete loovutamine
     20. § 413. Veksli ja tšeki kasutamine
     21. § 414. Taganemise mõju majanduslikult seotud müügilepingule
     22. § 4141. Korralise ülesütlemise erisused tähtajatu tarbijakrediidilepingu puhul
     23. § 4142. Krediidiandja õigus keelduda krediidi kasutada andmisest
     24. § 415. Viivis ja ebapiisavate maksete tegemine
     25. § 416. Tarbijakrediidilepingu ülesütlemise piirangud
     26. § 417. Krediidiandja taganemine tarbijakrediidilepingust
     27. § 4171. Krediidivahendaja täiendav teavitamiskohustus
     28. § 418. Nõuded krediidivahenduslepingule
     29. § 419. Krediidivahendajale makstav tasu
     30. § 4191. Nõustamisteenuse osutamine elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral
     31. § 4192. Välisriigi vääringus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidileping
     32. § 4193. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu sõlmimise sidumine teiste finantsteenustega
     33. § 420. Sätete rikkumise keelamine
     34. § 421. Sätete kohustuslikkus
  6. KASUTATUD KIRJANDUS
  7. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID
  8. MUUD KASUTATUD ALLIKAD
  9. KASUTATUD RIIGIKOHTU PRAKTIKA
  10. EUROOPA KOHTU OTSUSED